Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.tostini.sk Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a konkretizovať práva a povinnosť predávajúceho na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.tostini.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:


Mini potraviny Stanica s.r.o.
IČO: 53 372 689
DIČ: 7120001801
IČ DPH: SK7120001801
Bencúrova 13
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01


Mail: nakup@stanicakosice.sk 

Tel.: +421918117427
 
  

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 055/6220 781 
fax č. 
055/6224 547 e-mail: ke@soi.sk
 

1) Objednávka

1.

Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu na 
www.tostini.sk a celkovú cenu tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

2.

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.

Po doručení objednávky predávajúcemu bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a týmto momentom zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto momentu je taktiež objednávka pre kupujúceho záväzná.

4.

Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke), obsah elektronickej objednávky kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu nakup@stanicakosice.sk 

2) Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 • platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru).

 • za tovar zaplatíte pri jeho prevzatí na našej adrese.

- Dopravu zabezpečuje DPD.
Tento spôsob dopravy je zabezpečený spoločnosťou DPD Cena zahŕňa poštovné, ktoré sa odvíja od hmotnosti objednaného tovaru.
Tovar Vám zašleme ihneď po skompletizovaní objednavky, na adresu,ktorú ste uviedli pri objednávke/registrácii. Ihneď po zaslaní tovaru Vás informujeme prostredníctvom e-mailu zmenou stavu Vašej objednávky na “
Odoslaná”. Stav objednávky je možné zistiť aj po prihlásení sa do internetového obchodu po kliknutí na “Môj účet”.

Cena poštovného je podľa váhy:
Od 0-3 Kg 4,20€
Od 3-5 Kg 4,45€
Od 5-10 Kg 5,15€

3) Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

 2. Ak je tovar skladom dodacia lehota sa pohybuje v rozmedzí 2-4 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.

 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad).

 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty

4) Storno kúpnej zmluvy

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to kontaktovať predávajúceho na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch.
Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
• nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 15 dní.

5) Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
5.2 Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

5.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 5.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí, Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, (
www.tostini.sk/formular_na_odstupenie_od_zmluvy.jpg).
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
5.4 Po splnení podmienok podľa bodov 5.1 až 5.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
5.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 5.1 až 5.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
5.6.

Zároveň je potrebné upozorniť, že právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká automaticky, ale len v dohodnutých alebo zákonom stanovených prípadoch. Jedným z takýchto prípadov je právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní, ktoré vzniká, keď spotrebiteľ nakupuje tovar alebo služby cez internet.

Ak spotrebiteľ zakúpi tovar v kamennej predajni, právo na odstúpenie od zmluvy mu nevznikne. Ak spotrebiteľ zakúpi tovar cez eshop a v kamennej predajni si ho iba prevezme, právo na odstúpenie od zmluvy mu naopak vznikne.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá ani podnikateľ, napr. SZČO, ktorý v eshope zakúpi tovar "na IČO".

6) Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 2. Kupujúci je povinný:

  • prevziať objednaný tovar,

  • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

  • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 3. Predávajúci je povinný:

  • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

  • spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

7) Ochrana osobných údajov

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu:
ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi dodávateľovi krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo; ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi dodávateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania dodávateľovi a údaje budú následne vymazané.

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.tostini.sk v časti „Moje údaje".

Kupujúci dáva súhlas na zverejnenie osobných údajov. Osobné údaje kupujúceho budú zverejnené v rozsahu meno, priezvisko, mesto. Osobné údaje kupujúceho budú zverejnené na verejnej sociálnej sieti www.facebook.com a na internetovej stránke príslušného občianskeho združenia. Do okamihu pokiaľ objednávateľ neuskutoční úkon vo forme poznámky pri objednávke, e-mailu, telefonického kontaktu alebo správy na odvolanie súhlasu na zverejňovanie osobných údajov, má sa za to, že bol udelený súhlas na zverejnenie osobných údajov.

8) Záručná doba

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

9) Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia aj obchodnými podmienkami predávajúceho, postupmi pri uplatnení nároku z vád tovaru a zárukách a reklamačným poriadkom predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo zverejnené na internetových stránkach predávajúceho.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho riešia príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.
 
 

Reklamačné podmienky.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Tovar ak je to možné podľa možnosti v originálnom balení a vrátane Požadovaných dokladov (vyplnený reklamačný protokol, faktúra, návody). 

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok

K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár
www.tostini.sk/reklamaciatovaru.jpg. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

Kupujúci si hradí sám dopravu ku predávajúcemu.

Informačná povinnosť o alternatívnom riešení sporov

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo za účelom ochrany svojich spotrebiteľských podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.


 

 

Nový účet Registrácia

Máte už účet?
Log in instead alebo Reset password